משלוח חינם בקניה מעל 500 ש"ח


נופש\נפש

נופשחופש של מנוחה ומרגוע
נפשנשמה
אנחנו נמצאים באמצע ימי החופש, הרבה אנשים נסעו לנופש.  מה מקור המילה נופש והאם יש קשר בין נופש לנפש?
נופש                 
נופש הוא נסיעה למקום מיוחד לשם מנוחה ומרגוע.
מקור המילה בפרשתושמרו בני ישראל את השבת’ (שמות לא) שמסיימתוביום השביעי שבת וינפש’. ופירש רשי: "וינפש - כתרגומו ונח, וכל לשון נופש והוא לשון נפש, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח מהמלאכה".
'נופש' נקרא על שם הנפש, מה שאדם נופש-נח מטורח המלאכה משרה עליו רוגע ומשיב את נפשו. נופש משיב נפש.
נפש
'נפש' הוא הנשמה. נפש הוא כח החיות, בבעלי חיים  ה'נפש חיה' הוא כח התנועה, באדם ה'נפש חיה' הוא דעה ודיבור (רש"י). גם הגוף מתואר בשם 'נפש', 'שבעים נפש', 'את הנפש אשר עשו בחרן' (עבדים שקנו). הסיבה לכך היא שהנפש היא מקור החיות, בהסתלקות הנפש, הגוף מת והוא כדומן על פני השדה. לכן גם בהתייחסות לאדם בתור בעל גוף, הוא נקרא נפש, כי זה כל האדם.
המציאות של אדם הוא החיבור בין גוף לנפש, זה השבח של 'מפליא לעשות' שאומרים בברכת אשר יצר – "שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי" (רמ"א אורח חיים ו,א).
כאשר הגוף חולה או עייף מטורח המלאכה, החיבור הזה מתרופף, והנפש בבחינה מסוימת מתרחקת מהגוף, ועל זה נאמר וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָעָם בַּדָּרֶךְ. המנוחה ממלאכה בשבת קודש, וכן הרוגע הנפשי, מחזק את חיבור של גוף-נפש ומשיב את הנפש, שעל ידי הנופש ממלאכה, הנפש חוזרת ומתחברת לגוף חיבור שלם. זה  כוונת הברכה, 'רופא כל בשר ומפליא לעשות', על ידי שהגוף בריא, הקדוש ברוך הוא מפליא לעשות לחבר גוף ונפש (שם).
מילת נפש יש בה גם משמעות של התפשטות
הכתב והקבלהיש לו פירוש נפלא על שורש המילה נפש וזה לשונו: “עיקר שרשו שתי אותיות פש, שהונח על דבר המתפשט בעצמותו ומתרבה בכמותו, כמו... וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק (מלאכי ג')...שפירש הראב"ע התפשטות דומה לשרש פשה, לא פשה הנגע בעור, שי"ן שמאלית שוה לשי"ן ימנית...”
לפושבלשון הקודש פירושו להתפשט. הכתב והקבלה מקשר ביןפשלנפש’, המשמעות שלנפשהיא התפשטות מכיון שהנפש מתפשטת בגוף. וכן אמרו חזל: “הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד. לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף הנשמה מלאה כל הגוף...”.
סיכום
נופשהוא לשון מנוחה, הוא נקרא כך על שם שהוא משיב את הנפש, המנוחה מטורח המלאכה והרוגע מחזקים את החיבור בין גוף לנפש. זה השבח של ברכתאשר יצר’, הקדוש ברוך הוארופא כל בשר’, הוא מרפא את הגוף, על ידי שהגוף בריא הואמפליא לעשות’, הוא עושה דבר פלא, מחבר את הנפש הרוחנית עם הגוף הגשמי.  וכל זה רמוז במילת נפש שפירושו התפשטות, זה החיבור בין גוף לנפש.
אני מאחל לכולם נופש טוב ומועיל. נא לזכור היטב, וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם, לשמור על הגוף ועל הנפש, שהנופש יהיה לכם למשיב נפש, לאגור כוחות ולהתחזק, חודש אלול בפתח ועלינו להכין את עצמנו לימים הקדושים.
logo בניית אתרים